ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและรับประกันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์รับฟังความเห็นต่อการพัฒนาประเด็น ตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2 ปฏิรูปสาธารณสุข ปฏิรูปสังคม และหนังสือกลยุทธ์ จูเลียสซีซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียน ด้วยระบบเทคโนโลยี สาหรับการประชุม เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวด

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม