ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ของงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561 และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และราคากลาง ของงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม