ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระเบียบวาระเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และ ราคากลาง งานจ้างจัดเวทีเปิดตัวขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเอกสารแบบสอบถามการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลระยะครึ่งแผนงานหลัก สช. รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม