ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สาหรับโดเมน healthstation.in.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ คนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ คนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และราคากลาง ของงานจ้างจัดเวที “สช.เจาะประเด็น” ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต: ‘ฆ่าหญ้า’ VS ‘คร่าสุขภาพ’ คนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรูปเล่ม (Artwork) หนังสือ รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม