ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายทอดสด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างผลิตวิดีทัศน์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชี ปี พ.ศ.2560-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการและประสานงานจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการด้านการขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประสานงานคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตไวรัลคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ หรือการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม