ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (เวทีระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม