ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำเอกสารทางวิชาการ ประเด็น ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sprots : Social Responsibility for Child Health) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันผลิตภัณฑ์ป้องกันความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเพิ่มช่องสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต Streaming สำหรับใช้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักวิชาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ งานด้านต่างประเทศ การประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม