ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสรุปเนื้อหา (Proceeding) จากห้องเสวนานโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงานและราคากลาง ของงานจ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม