ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบัญชีงบการเงิน โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 1-12

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต ตรวจสอบงบการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดเวทีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และจ้างบริหารจัดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ และจัดทำเอกสาร Fact Sheet ระเบียบวาระ “การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” และ “วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาพจิตครอบครัว” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม