ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2562 –2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับโดเมน healthstation.in.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายทอดสด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างผลิตวิดีทัศน์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชี ปี พ.ศ.2560-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม