ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคางานจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการสนับสนุนการรับข้อเสนอและพิจารณากลั่นกรองโครงการ ภายใต้การสนับสนุนสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่กำหนดให้ต้องรายงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่13 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการค้าระหว่างประเทศและสุข ปี 2561 “เส้นทางสายไหมของจีน : โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาพ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 พฤศจกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหา ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือ “สานใจ สานพลังภาคีสนับสนุนปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
9 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม