ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มช่องสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต Streaming สำหรับใช้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คพร้อมจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ The triangle that moves the mountain : nine years of Thailand’s National Health Assembly (2008-2016) เป็นภาษาไทย เรื่อง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา:9 ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Art work) และพิมพ์หนังสือแผนที่ชุมชน เส้นทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (แบบมีส่วนร่วม) ระดับพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม