ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ พิมพ์หนังสือ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่ง “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2562 –2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับโดเมน healthstation.in.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม