ดูแลผู้ยากลำบากให้ยั่งยืนด้วยกระบวนการชุมชนและพลังอาสาประชารัฐท้องถิ่น