นวัตกรรมการทำงานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่