ผลกระทบจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการเข้าถึงบริการและการใช้บริการสุขภาพของคนยากจนในประเทศไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2231  หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1755.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ