เครือข่ายบ้านเรียน : ทางเลือกและอิสรภาพในการจัดการศึกษา (กรณีตัวอย่าง)