สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

   สิทธิด้านสุขภาพ (The rights in respect of Health) นอกจากเป็นสิทธิที่จะได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (The rights to health care) แล้ว ยังรวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงการมีสุขภาพ (The rights to health) ซึ่งเป็นสุขภาพตามนิยามใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ อีกทั้งยังเป็นสิทธิที่เกี่ยวโยงถึงสิทธิมนุษยชน (Human rights) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วย
   
สิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา 5 – 9 และมาตรา 12 บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นในประเด็นเฉพาะไป
   
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสิทธิแล้ว บุคคลยังมีหน้าที่ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและเมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหน่วยงานของรับต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบ
 
 การดำเนินการในส่วนของสิทธิด้านสุขภาพเป็นลักษณะทั้งการสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานในส่วนที่สอดคล้องกับสิทธิด้านสุขภาพ รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งไปสู่การมีระบบรองรับการใช้สิทธิด้านสุขภาพ