สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ไว้ในหมวด 4 มาตรา 40 (การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช.กำหนด) ซึ่งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เป็นกระบวนการที่ใช้ประเด็นสาธารณะของพื้นที่เป็นขอบเขตในการดำเนินงาน โดยผู้คนในพื้นที่เป็นผู้ระดมความคิดและแก้ปัญหาร่วมกันด้วยจิตแห่งความเป็นเพื่อนและเครือข่าย จนนำไปสู่การกำหนดและขับเคลื่อนประเด็นตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะเหล่านั้น
 

E-book