สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไว้ในหมวด 4 มาตรา 40 (การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช.กำหนด) ซึ่งสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็นกระบวนการที่ใช้ประเด็นสาธารณะเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน
ตัวอย่างของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพฯ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต และแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน
 

E-book