สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของสมัชชาสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาทำงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพร่วมกัน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัด “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

       สาระสำคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปรากฏอยู่ในหมวด 4  มาตรา 41, 42, 43, 44 และ 45 ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
     

      “มาตรา 41 ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”


 

E-book