ระบบสุขภาพ

ที่มาของคำว่า ‘ระบบสุขภาพ’ (Health System) ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542  โดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภาได้จัดทำ “รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน  จัดทำข้อเสนอ 
 
ภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แล้ว ในมาตรา 3 ของกฎหมายดังกล่าว
ระบุความหมายของคำว่า “สุขภาพ และ “ระบบสุขภาพ”  ดังนี้ 
‘สุขภาพ’  หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เชื่อมโยงกัน เป็นองค์รวมอย่างสมดุล

‘ระบบสุขภาพ’  หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 
 

E-book