แนวปฏิบัติตามมาตรา12 (ตัวอย่างการเขียน living will )