กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

18. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565