Page 1 - article_5
P. 1

แผนพัฒนาภาคใต้


          ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


                      (พ.ศ. 2560 - 2564)            ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
                        เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
   1   2   3   4   5   6