Page 1 - article_3
P. 1

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร


          ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒


                      (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
            ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)


                        เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
   1   2   3   4   5   6