Page 8 - 61.สถาปนิกผู้ออกแบบความภาคภูมิให้ชุมชน
P. 8

ป่าไม้ที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน        …………………..
          อาหารและแหล่งน้ำ                                   จากผู้พยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้เรียนรู้ เข้าใจ
             ความล่มสลายของชุมชน ความเจ็บป่วย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม         และยอมรับในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
          หนี้สินท่วมหัว ฯลฯ                                  จากผู้ขาย จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้
             มนุษย์ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง               จากมุ่งค้ากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาบนรากฐานของ
             เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย         ความห่วงใยต่อชีวิตและสังคม
          ทั้งปวง                                        จากที่เคยทำงานเพื่อเงินและการถีบตัวไปสู่สถานภาพที่ (คิดว่า)สูงขึ้น
             จึงมีผู้คนกลุ่มเล็กๆ หลากหลายกลุ่ม ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง      จึงเปลี่ยนมาเป็นความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เคารพกัน
          อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด             ในฐานะเพื่อนมนุษย์
                                                     …………………..
             เช่นเดียวกับผู้คนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่มีส่วนร่วมในการร่าง
          “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกฎหมายที่เป็น      เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผู้คนให้คืนกลับมาสู่การเป็น “มนุษย์ที่มี
          เครื่องมือ กลไกในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ “สังคมสุขภาวะ”   หัวใจของความเป็นมนุษย์” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น
                                                 ณ มุมเล็กมุมน้อย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น
             สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ดำเนิน “โครงการ            เรื่องราวดีดีส่วนหนึ่งจะนำมาเก็บไว้ใน “ธนาคารข้อมูลเรื่องราว
          ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์”      ดีดีแห่งชาติ” ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพื่อให้เกิดการ
          ขึ้น โดยเล็งเห็นว่า สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัย    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในวงกว้าง เป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้คนที่มุ่งมั่น
          การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ภายใต้      ในการสร้าง “สังคมที่ต้องการ” และที่สำคัญ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีก
          บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจาก          กลุ่มหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกัน
          กัลยาณมิตรทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามาร่วมขับเคลื่อนด้วยหัวใจของความเป็น         เมื่ออ่าน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเล่มนี้จบลง คุณอาจค้นพบว่า…
          มนุษย์เป็นพื้นฐาน                                   ท้ายที่สุดแล้ว สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผู้คนกลับคืน

            ด้วยยุทธศาสตร์ของโครงการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้      สู่ธรรมชาติ
          ร่วมกัน พัฒนากระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่เน้นในทางสร้างสรรค์           สู่การมองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งด้วยหัวใจ
          สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการสื่อสารทางสังคมและนำไปสู่ค่านิยมใหม่       อันเป็นหัวใจที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์
          ของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่สังคม        และเป็นความหมายที่แท้จริงของการพัฒนา
          สุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
                                                                  นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
                                                                     เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   0architect ok.indd  8-9                                                               5/18/09  12:59:24 PM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13