Page 9 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 9

ภายใตกรอบความคิดเรื่อง“สุขภาพ”หรือ“สุขภาวะ”โดยมีภาคประชาสังคมเขารวมในการพัฒนาการ

        คุมครองสิทธิตามกฎหมายใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

              (๓) เรื่องการคุมครองสุขภาพจากมลภาวะสิ่งแวดลอม โดยปกติรัฐ ตองสรางสภาพแวดลอมที่
        เอื้อตอสุขภาพที่ดี ซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เอื้ออํานวยตอการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญฯ
        (ฉบับที่ผานประชามติ) มาตรา ๕๖ จึงไดกําหนดให “รัฐพึงตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคขั้น

        พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน” แตอีกดาน
        หนึ่ง ปจจัยที่คุกคามสุขภาพ (Health Threats) ซึ่งหมายถึง ปจจัยภายนอกที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรค

        และผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม เชน การมีมลพิษใน
                     1
        สิ่งแวดลอมสูง ภาวะโลกรอน อันเปนตนเหตุแหงปจจัยที่คุกคามตอสุขภาพชุมชน ซึ่งการควบคุมปจจัย
                     0
        ดังกลาว โดยหลัก รัฐจะใชมาตรการดานกฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุม มีทั้งมาตรการการแจง/การ
        อนุญาตกอนประกอบการ การตรวจตราขอปฏิบัติในระหวางประกอบการจะตองไมกอมลภาวะ การใช
        อํานาจทางปกครองในการสั่งการบังคับใชกฎหมาย จึงเปนเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และองคกร

        ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่จะควบคุมตามกฎหมายที่แตละสวนที่มีอํานาจกํากับดูแล
        อยู เชน พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม พรบ.ความ

        ปลอดภัย
        อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดย
        กระทรวงแรงงาน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พรบ.รักษาความสะอาดและควมเปนระเบียบ

        เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พรบ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดย
        กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรบ.สงเสริมและรักษา

        คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน

              ดังนั้น ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานหนึ่ง มีภารกิจในการ
        จัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานสาธารณะ เพื่อเอื้อตอสุขภาพที่ดีของชุมชน   อีกดานหนึ่ง เปน
        พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการควบคุมดูแลกิจการ/สถานประกิจการทั้งหลาย มิใหกอมลภาวะ จึง

        เปนภาคีเครือขายพันธมิตร ที่ คสช.พึงตองรวมมือโดยเชิญใหเขารวมในเวทีสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับชาติ
        หรือ เฉพาะประเด็นหรือพื้นที่ แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหใชหลักเกณฑ และวิธีการในกระบวนการประเมินผล

        กระทบตอสุขภาพ เปนเครื่องมือในการบูรณาการสรางความรวมมือระหวางกันภายใตกรอบความคิดเรื่อง
        “สุขภาพ”หรือ“สุขภาวะ”และ “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” โดยตองสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขารวม
        ในการพัฒนาการมาตรฐาน กฎเกณฑตามกฎหมาย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

              (๔) เรื่อง การคุมครองสิทธิผูบริโภค เปนการใหสิทธิในการรวมกันจัดตั้งเปนองคกรที่มีความ

        เปนอิสระเพื่อใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค โดยไดรับการ สนับสนุนจากรัฐทั้งนี้
        ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๔๖) โดยรัฐตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด(มาตรา ๕๓) และบุคคล/

        ชุมชนยอมมีสิทธิ(๑)ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ(๒)เสนอเรื่องราวรองทุกข (๓)ฟอง
        หนวยงานของรัฐ (มาตรา๔๑)ทั้งนี้ รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะโดยทั่วไปดวย (มาตรา ๕๙)

        เพื่อลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพสําหรับผูบริโภค ในสวนนี้ก็จะมีกฎหมายจํานวนหนึ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อการ


        1 คํานิยามจาก ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙, สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, เอกสารถายสําเนา, ๒๕๕๙} หนา ๑๒
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14