Page 8 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 8

เพื่อใหประเด็นการปฏิรูปเรื่องนี้ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของระบบบริการทางการแพทยที่เนน

        ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการแพทยปฐมภูมิทั่วไปที่มีการกลั่นกรองดวยแพทยเวชกรรมครอบครัว
        ซึ่งตองใชเวลาพอสมควรในการหาขอสรุปและปรับเปลี่ยนระบบบริการทางการแพทยดังกลาว

              ขอเสนอเชิงนโยบายระยะกลาง

              (๑) เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติ เมื่อกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตร

        แหงชาติประกาศใช และหาก คสช./สช.สามารถนําสาระเรื่องการจัดทําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
        ในเชิงหลักการและกระบวนการขั้นตอนโดยเฉพาะ แบบการทําเชิงรุก และแบบการทําเพื่อความยั่งยืน
        ยอมจะทําใหแผนยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ ๒๐ ป ในแตละดานจะไดรับการพิจารณาจากภาคีเครือขาย

        ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถตอบสนองตอเจตนารมณ และเปาหมายหลักของ
        ประเทศไดอยางสมดุลตาม มาตรา ๒๕๗ กลาวคือ เพื่อใหสังคมมีความสงบเรียบรอยมีความสามัคคี

        ปรองดองมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
        ดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจสังคมเปนธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งประชาชนมีความสุขมี
        คุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

        พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

              ดังนั้น ขอเสนอในระยะกลาง จึงเสนอให คสช.โดย สช.ตองมีแผนการสงเสริมสนับสนุนให
        หนวยงานตางๆ ที่อยูภายใตกฎหมายวาดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติ ไดรับการพัฒนาขีด

        ความสามารถในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
        และมีสวนรวมจากทุกฝาย (มาตรา ๒๕(๔ )) โดยอาจใชกระบวนการ HIA แบบทําเพื่อความยั่งยืน เปน
        แนวปฏิบัติ เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวมและยั่งยืน ในดานที่อยูในความรับผิดชอบของ

        หนวยงานนั้น ทั้งนี้ ตองสนับสนุนใหทุกภาคสวนนําแนวทาง “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (Health in All
        Policies)”ไปใช เพื่อใหเกิดนโยบาย/ยุทธศาสตรที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีและไมกอใหเกิดผลกระทบที่เปน

        อันตรายตอสุขภาพในทุกระดับ ซึ่งจะเปนมาตรการหนึ่งในการควบคุมปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพได

              (๒) เรื่องการคุมครองกลุมที่มีความออนไหวตอปญหาสุขภาพ โดยที่รัฐธรรมนูญฯ(ฉบับที่ผาน
        ประชามติ) และกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ ไดบัญญัติใหรัฐพึงใหความชวยเหลือเด็กเยาวชนสตรี

        ผูสูงอายุคนพิการผูยากไรและผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพและอยูในสิ่งแวดลอมที่
        เอื้อตอสุขภาพที่ดี ซึ่งปจจุบันไดมีกฎหมายหลายฉบับใหการคุมครอง ซึ่งบังคับใชโดยสวนราชการตางๆ
        เชน พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พรบ.คุมครองผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

        ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ พรบ.คุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
        มั่นคงของมนุษย พรบ.การปองกันและไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙ พรบ.การสาธารณสุข

        พ.ศ.๒๕๓๕ พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกระทรวงสาธารณสุข พรบ.
        คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ พรบ.กองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยกระทรวงแรงงาน เปนตน

              ในสวนนี้ ถือวาทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ดูแลกลุมเปาหมายที่มีความออนไหวตอปญหา

        สุขภาพตามกฎหมายตางๆ ยอมเปนภาคีเครือขายพันธมิตร ที่ คสช.พึงตองรวมมือโดยเชิญใหเขารวมใน
        เวทีสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับชาติ หรือ เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ ก็ได ทั้งนี้ใหใชหลักเกณฑ และวิธีการ
        ในกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนเครื่องมือในการบูรณาการสรางความรวมมือระหวางกัน
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13