Page 7 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 7

และ ครม.ใหความเห็นชอบแลว มีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่

        ของตน (ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๘ แหง พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐)อยูแลว จึงควรบัญญัติให
        เชื่อมตอใหเปนเรื่องเดียวหรือเกี่ยวเนื่องกันไวในกฎหมายวาดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติดวย

              (๓) การตรากฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๙วรรค
        หนึ่งและวรรคสอง ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาใหรัฐตองดําเนินการ

        ตรากฎหมายใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และสาระของกฎหมายตอง
        ประกอบดวย วิธีการจัดทําแผน การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการ

        ปฏิรูป การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาการดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกดาน
               ในเรื่องนี้ จึงมีขอเสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(คสช.) ในฐานะคณะกรรมการที่

        มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๕(๒) (คือ เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและ
        ยุทธศาสตรดานสุขภาพและติดตามผลการดําเนินงานดวย) ควรจัดทําขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาเสนอตอ
        คณะรัฐมนตรี เพื่อใหการยกรางกฎหมายวาดวยการปฏิรูปประเทศที่พึงตองมีสาระเกี่ยวกับวิธีการจัดทํา

        แผน และกระบวนการจัดใหมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยควรนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
        กระทบตอสุขภาพ แบบทําเชิงรุก หรือ แบบทําเพื่อความยั่งยืน มาประยุกตเปนขอเสนอ ซึ่งจะเปน

        ประโยชนตอการปฏิรูปสังคมในระยะยาวไดดวย ทั้งนี้ ขอบเขตและประเด็นเรื่องที่จะปฏิรูป รัฐธรรมนูญฯ
        (ฉบับที่ผานประชามติ) ไดกําหนดไวแลวในหมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๘ – ๒๖๑

              (๔) การพัฒนายุทธศาสตรการปฏิรูป ดวยบทบัญญัติที่วา ในระหวางที่กฎหมายวาดวยแผน
        และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ยังไมมีผลใชบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหนาที่

        และอํานาจที่มีอยูแลวไปพลางกอน (ตาม มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม )ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๕๘ ในหมวด
        ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการปฏิรูปในดานระบบสุขภาพ มี ๒ เรื่อง ตามขอ ช.

        (๔) และ (๕) ในฐานะที่ คสช.โดย สช. มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
        และสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ จัดใหมี
        หรือสงเสริมสนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการ

        ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย (ตามมาตรา ๒๕(๓)(๔)) จึงมีขอเสนอ ดังนี้

               ๔.๑) เรื่องการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ (มาตรา ๒๕๘ ช. (๔)) เพื่อใหประชาชน
        ไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสะดวก

        ทัดเทียมกัน จึงเสนอให คสช./สช.รวมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สํานักงาน
        หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) คณะกรรมการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม (สปส.) และ
        กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาสังคมตางๆที่เกี่ยวของ จัดเวที

        สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยใชกระบวนการจัดทํา HIA แบบทําเพื่อความยั่งยืน เพื่อใหประเด็นการ
        ปฏิรูปเรื่องนี้มีขอสรุปในเชิงปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และเปนไปตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญฯกําหนดไว

               ๔.๒) เรื่อง การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (มาตรา ๒๕๘ ช. (๕)) กําหนดใหมีระบบ

        การแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม โดยเสนอให คสช./
        สช.รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพการแพทย/สาธารณสุขตางๆ สปสช. และภาคประชาสังคมที่

        เกี่ยวของ รวมกันจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยใชกระบวนการจัดทํา HIA แบบทําเชิงรุก
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12