Page 6 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 6

จัดทํา ควรตองดําเนินการเรื่อง HIA ทุกกรณีตามหลักการ Health in All Policy โดยใหมีองคคณะใดๆ

        ในพื้นที่เปนผูวินิจฉัย
               (ข) กําหนดประเภทโครงการ กิจการ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
        สุขภาพอยางรุนแรง ที่จําเปนตองทํา Environment and Health Impact Assessment (EHIA) สวน

        ประเภทอื่นๆ ใหเปนอํานาจดุลพินิจของคณะบุคคลในระดับพื้นที่
               (ค) ใหมีการจัดตั้งกองทุนหรือกําหนดแหลงเงินใดๆ ที่จะใชเปนคาใชจายที่จําเปนเพื่อการ

        จัดทํา EHIA ตามประเภทที่กําหนดใน (ข)
               (ง) กําหนดใหมีศูนยระบบฐานขอมูลที่มีอํานาจเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของ
        หนวยงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการเฝาระวังและเปน

        แหลงขอมูลในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพได ทั้งนี้ตองใหชุมชนหรือผูที่ไดรับผลกระทบสามารถ
        เขาถึงแหลงขอมูลดังกลาวไดโดยงายดวย

               (จ) กําหนดใหมีระบบการเยียวยากรณีที่ชุมชนไดรับความเสียหายจากการดําเนินการหรือ
        การอนุญาตของรัฐดวย (เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๘ วรรคสาม)

              (๒) การตรากฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา

        ๖๕ วรรคสองภายใตบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๕ซึ่งกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายใหแลวเสร็จ
        ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฯและใหดําเนินการ จัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จ
        ภายใน ๑ ปนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับโดยในขั้นตอนการจัดทําการกําหนดเปาหมายระยะเวลา

        ที่จะบรรลุเปาหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กฎหมาย
        บัญญัติทั้งนี้กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ มีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ

        ประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย

              ในเรื่องนี้ เห็นวาคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(คสช.) ในฐานะคณะกรรมการที่มีอํานาจ
        หนาที่ตามมาตรา ๒๕ คือ (๑)จัดทําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
        และ (๒)เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพและ

        ติดตามผลการดําเนินงานดวย จึงควรใชโอกาสเรงดวนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เสนอแนะตอ
        คณะรัฐมนตรีในการจัดทําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการจัดทําแผนยุทธศาสรแหงชาตินี้ ในเรื่อง

        ตอไปนี้
               (ก) เสนอแนะเรื่องหลักเกณฑ วิธีการจัดการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวน
        รวมจากทุกภาคสวนอยางไร ใหมีประสิทธิภาพ แกคณะผูยกรางกฎหมายนั้น

               (ข) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติในดานระบบสุขภาพ จะตองมี
        ความสัมพันธกับกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น คือตอง

        นําเอาผล/ขอสรุปจากสมัชชาตางๆ ไปเปนสวนหนึ่งหรือไปประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร
        ดานสุขภาพตามประเด็นและพื้นที่ที่เกี่ยวของดวย

               (ค) การเชื่อมโยงสารัตถะของแผนยุทธศาสตรแหงชาติ กับ สารัตถะในธรรมนูญวาดวย
        ระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งตองมีการทบทวนทุก ๕ ปเชนกัน ควรจะตองกําหนดใหมีความสัมพันธ
        สอดคลองตองกัน เชน เสนอใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนสารัตถะของแผนยุทธศาสตร

        แหงชาติดานสุขภาพ ทั้งนี้ เพราะเมื่อธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หรือยุทธศาสตรที่ คสช.เสนอ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11