Page 5 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 5

(มาตรา ๔๘) นอกจากนี้ ใหคสช.มีหนาที่ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป

        (มาตรา๔๖)

                ๔.๔) ประกาศ คสช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่เกิด
        จากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค“เพื่อสรางความเขาใจในหลักการและ
        วิธีการนําเอาการประเมินผลกระทบตอสุขภาพไปประยุกตใชบนหลักการการมีสวนรวม ซึ่งมีคุณคา

        เหนือกวาการดําเนินการตามกฎเกณฑที่ระบุเปนลายลักษณอักษรเทานั้น” โดยมุงหวังวาหนวยงาน
        องคกร ชุมชน ทองถิ่นที่ตองการนําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพไปใชในการกําหนดหรือพัฒนา

        นโยบายสาธารณะขององคกรตน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชไดอยางหลากหลาย และที่เฉพาะเจาะจง ตาม
        ความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของแตละองคกรได

                โดยมีสาระ การกําหนดสถานะความมุงหมายหรือประโยชนของการทํา HIA แบง

        ออกเปน ๔ ลักษณะ (คือ แบบเชิงรุก แบบทําเมื่อไดดําเนินการไปแลว ทําเมื่อมีการรองเรียน และแบบทํา
        เพื่อความยั่งยืน) ขั้นตอนการประเมิน ๖ ขั้นตอน การกําหนดกรอบการวิเคราะห การกําหนดหลักเกณฑ
        การติดตามและการประเมินผล HIA กระบวนการสนับสนุนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และกําหนด

        บทบาทของกลไกที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ

              ขอเสนอเชิงนโยบายระยะเรงดวน

              ดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ(ฉบับที่ผานประชามติ) โดยเฉพาะ  บทเฉพาะกาล ไดมีการ
        กําหนดการคุมครองสิทธิดานสุขภาพ และภารกิจเรงดวนในการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อรองรับการ

        ปฏิบัติการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ จึงมีขอเสนอสําหรับคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และ สํานักงาน
        คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดังนี้

              (๑) การตรากฎหมายวาดวยระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

        ตามมาตรา๕๘ภายใตบทเฉพาะกาล มาตรา๒๗๘ ซึ่งกําหนดใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหหนวยงานของ
        รัฐที่เกี่ยวของ เรงดําเนินการยกรางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใน

        ๒๔๐ นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จึงมีขอเสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(คสช.)และ
        สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในฐานะหนวยงานของรัฐและมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา
        ๒๕(๕) และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เปน แกนกลางในการประสาน

        ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค) และ
        กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน และภาคสวนอื่นๆที่

        เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการติดตามและการประเมินผล
        กระทบตอสุขภาพ ที่เปนระบบ ชัดเจน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเปนจริง โดยอาศัย
        ประกาศหลักเกณฑฯฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ (ที่“คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล

        กระทบตอสุขภาพ” จัดทําขึ้น) ทั้งฉบับเปนแนวทางในการยกรางเปนกฎหมายวาดวยระบบการ
        ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศฯดังกลาว มีผล

        ปฏิบัติที่เปนจริงภายใตเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
               (ก) กําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามลักษณะและประเภทของ
        นโยบาย โครงการ ที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพตามกฎหมาย หรือกรณีที่ไมตอง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10