Page 4 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 4

(๔)เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐เปนกฎหมายที่วางระบบ

        กลไกในการขับเคลื่อนสังคมไปสู“สังคมสุขภาวะ”แบบมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ตามแนวคิดทฤษฎี
        วาดวย“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” โดยมีสาระบัญญัติ ดังนี้

                ๔.๑) การคุมครองสิทธิของบุคคล/ชุมชนในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและ
        สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (มาตรา ๕) สิทธิที่จะไดรับรูขอมูลและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอน

        การอนุญาตหรือดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพตอบุคคลหรือชุมชน และมีสิทธิแสดง
        ความเห็นของตนดวย(มาตรา ๑๑ วรรค ๒)สิทธิรองขอใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและมีสิทธิ

        รวมในกระบวนการประเมินผลไดดวย (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) สิทธิสุขภาพของหญิง เด็กคนพิการคน
        สูงอายุคนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตางๆซึ่งมีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริม

        และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม (ตามมาตรา๖) สิทธิในขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๗) สิทธิที่จะ
        ไดรับการแจงขอมูลการรักษา (มาตรา ๘) และสิทธิในการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
        สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน (มาตรา ๑๒) ซึ่งเกือบทุกเรื่องจะ

        สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไดกลาวไวแลวขางตน

                ๔.๒) กลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม“สุขภาวะ”แบบมีสวนรวม โดย
        กฎหมายไดกําหนดใหมีเครื่องมือ ๓ สวน คือ ๑)ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ๒)การจัดทํา

        กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ /เฉพาะประเด็น ๓)การประเมินผล
        กระทบตอสุขภาพ(Health Impact Assessment : HIA) โดยมีกลไกที่ขับเคลื่อน ไดแก“คณะกรรมการ
        สุขภาพแหงชาติ”(คสช.) ทําหนาที่จัดทํารางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี

        ใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และสนับสนุนใหเกิดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น และการ
        จัดทําหลักเณฑและวิธีการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ( HIA) รวมทั้งบทบาทในการใหขอเสนอแนะ/

        คําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีวาดวยระบบสุขภาพดวย

                ทั้งนี้ คสช.จะแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทําหนาที่กํากับการบริหารของ
        สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ แตงตั้ง“คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล

        กระทบตอสุขภาพ” เพื่อจัดทําหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และ แตงตั้ง
        “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เพื่อดําเนินการจัดการประชุมสมัชชาประจําปทุกป และมี
        “สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” (สช.) เปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล ทําหนาที่เปนฝาย

        ธุรการใหกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและ
        ยุทธศาสตรและภาคสวนตางๆ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห ขอมูล และปฏิบัติหนาที่ตามมติของ คสช.

                ๔.๓) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนกรอบและแนวทางในการกําหนด

        นโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให
        ความเห็นชอบ โดยใหนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย และเมื่อ
        คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลวใหรายงานตอสภา

        ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย(มาตรา๔๖) และกําหนดให
        ผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9