Page 3 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 3

(๒) สาระแหงสิทธิดานสุขภาพโดยตรง ที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว ใน

        หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และหมวด ๑๖ ประกอบดวย ๑.๑) สิทธิพื้นฐานดานสุขภาพ ตามมาตรา
        ๔๗ และมาตรา ๕๕ ที่ระบุวา“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ”ที่ครอบคลุมการสงเสริม
        สุขภาพการควบคุมและปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพดวย โดยผูยากไรไมตองเสีย

        คาใชจาย และเนนใหรัฐตองใหความสําคัญกับการใหความรูพื้นฐานเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
        โรคเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมากขึ้น ซึ่งสะทอนถึงแนวนโยบายเรื่อง“สรางนําซอม” สวนกรณี

        เกิดโรคติดตออันตรายใหเปนหนาที่ของรัฐโดยตรง ๑.๒) สิทธิดานสุขภาพที่ตองการใหปฏิรูป มาตรา
        ๒๕๘ ขอ ช.(๔) (๕) เนนใน ๒ เรื่องคือ เรื่องการสรางระบบหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ สะดวก
        ทัดเทียมกัน และเรื่องการใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนใน

        สัดสวนที่เหมาะสม ทั้งนี้มาตรา ๒๕๙ ใหตรากฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ภายใน
        ๑๒๐ วันนับแตรัฐธรรมนูญประกาศใช ๑.๓) สิทธิดานสุขภาพสําหรับกลุมออนไหว มาตรา ๔๘ จะ

        คุมครองมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตร และบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายได
        เพียงพอแกการยังชีพมาตรา ๗๑ วรรคสาม คุมครองสิทธิของกลุมผูออนไหวตอปญหาดานสุขภาพ หญิงมี
        ครรภ เด็กเยาวชนสตรีผูสูงอายุคนพิการผูยากไรและผูดอยโอกาส พรอมกําหนดใหรัฐพึงตองมี

        แนวนโยบายแหงรัฐในการดูแลใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มิใหตองถูกใชความรุนแรงหรือถูก
        ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการฟนฟูและเยียวยาอยางเหมาะสมดวย๑.๔) สิทธิดานการสรางเสริม

        สุขภาพและปองกันโรค เปนการคุมครองสุขภาพโดยการควบคุมปจจัยที่คุกคามตอสุขภาพ โดย มาตรา
        ๕๘ ไดกําหนดมาตรการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน กรณีการดําเนินการ
        ใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากร ธรรมชาติคุณภาพ

        สิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของชุมชนอยางรุนแรง และบุคคล ชุมชนมีสิทธิไดรับขอมูล คํา
        ชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินการหรืออนุญาตและตองดําเนินการใหมีการเยียวยา

        ความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา
        ๑.๕) สิทธิในการคุมครองผูบริโภค มาตรา ๔๖ ไดใหสิทธิในการรวมกันจัดตั้งเปนองคกรที่มีความ เปน
        อิสระเพื่อใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยใหไดรับการ สนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้

        ตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหสามารถลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพสําหรับผูบริโภคไดอยาเปนจริง
        มาตรา ๕๓ จึงกําหนดใหรัฐตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และ มาตรา ๔๑ กําหนดใหบุคคลและ

        ชุมชนยอมมีสิทธิ(๑)ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ(๒)เสนอเรื่องราวรองทุกข (๓)ฟอง
        หนวยงานของรัฐได ทั้งนี้ มาตรา ๕๙ ใหรัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะโดยทั่วไปดวย

              (๓) บทเฉพาะกาลที่รัฐธรรมนูญฯกําหนด โดยมาตรา ๒๗๘ ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรี

        ดําเนินการใหหนวยงานของรัฐจัดทํารางกฎหมายตามมาตรา๕๘เรื่อง“ระบบการประเมินผลกระทบดาน
        สิ่งแวดลอมและสุขภาพ”ตองใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้และ มาตรา
        ๒๗๕กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา๖๕วรรคสอง คือ “กฎหมายวาดวยการจัดทํา

        แผนยุทธศาสตรชาติ”ซึ่งตองใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ประกอบกับ
        มาตรา ๒๕๙ กําหนดใหรัฐตองตรากฎหมายวาดวย การกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ให

        แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันเชนกัน จึงถือวาเปนกฎหมายสําคัญที่รัฐธรรมนูญเรรงรัดใหดําเนินการใหแลว
        เสร็จโดยเร็ว
   1   2   3   4   5   6   7   8