Page 2 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 2

เมื่อรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ไดรับความเห็นชอบจาก

        ประชาชนโดยการลงประชามติแลว ซึ่งจะตองมีการประกาศใชตอไปในเร็ววันนี้ จึงสงผลใหทุกฝาย ทุก
        หนวยงานของรัฐและสวนราชการตองเตรียมการรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯดังกลาว เพื่อใหประชาชน
        ไดรับผลประโยชนสูงสุดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดโดยเร็ว รายงานการศึกษาฉบับนี้ จึงเปนสวน

        หนึ่งของการเตรียมการของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
        แหงราชการอาณาจักร พุทธศักราช ... ตามพันธกิจและอํานาจหนาที่ขององคกร สช.ไดอยางมี

        ประสิทธิภาพ

              สิ่งที่ดําเนินการ

              การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหสาระของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ(ฉบับที่ผานประชามติ)ใน
        สวนที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพโดยตรง อันไดแก หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด

        ๕ หนาที่ของรัฐ หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งบทเฉพาะกาล
        แลวจึงวิเคราะหบทบาทพันธกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) สํานักงาน
        คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อใหไดขอเสนอ

        เชิงนโยบายตอ คสช.และ สช. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการรองรับรัฐธรรมนูญฯ(ฉบับที่ผานประชามติ)ที่
        สอดคลองกับเจตนามรณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ


              ผลการศึกษา พบวา
              (๑) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับที่ผานประชามติ) หมวดทั่วไป ไดวางหลักการคุมครอง

        สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยไว โดย มาตรา ๔ บัญญัติวา“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความ
        เสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง”และ“ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตาม

        รัฐธรรมนูญเสมอกัน” อีกทั้งมาตรา ๒๗ในหมวด ๓ ยังไดย้ําวา“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและ
        เสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”และ“การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคล
        ...จะกระทํามิได”แต“มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ

        เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเพื่อคุมครอง หรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็กสตรีผูสูงอายุคน
        พิการหรือผูดอยโอกาสยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม...” นอกจากนี้ หมวด ๓ ยังเปน

        บทบัญญัติที่กําหนดสาระแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในดานตางๆ ที่รัฐธรรมนูญประสงคจะคุมครอง
        ซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและสิทธิพลเมือง ซึ่งประชาชนจะเปนผูทรงสิทธิ
        โดยตรง สวนหมวด ๕ เปนบทบัญญัติใหรัฐ(หนวยงานของรัฐ:ฝายบริหาร)ตองและจะตองปฏิบัติหนาที่อัน

        สําคัญที่รองรับสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนในเรื่องตางๆ โดยมี หมวด ๖ เปนกรอบแนวทางหรือ
        แนวนโยบายแหงรัฐที่รัฐบาลจะพึงนําไปกําหนดเปนนโยบายเสนอตอรัฐสภาหรือประชาชนได สวน หมวด

        ๑๖ เปนการกําหนดสารัตถะของการปฏิรูปประเทศที่สอดคลองกับความตองการและเจตนารมณของมวล
        มหาประชาชนที่ออกมาเรียกรองใหมีการปฏิรูปประเทศ บทบัญญัติทั้ง ๔ หมวดนี้ จึงเชื่อมโยงเกี่ยว
        เนื่องกัน สวนบทเฉพาะกาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานกอนที่รัฐบาลใหม

        จะเขาปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะการตรากฎหมายที่สําคัญๆ
   1   2   3   4   5   6   7