Page 10 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 10

คุมครองผูบริโภคโดยตรง เชน พรบ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

        พรบ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑โดยศาลฎีกา พรบ.อาหาร ๒๕๒๒ พรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ.
        ๒๕๓๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกระทรวงสาธารณสุข เปนตน

                ดวยลักษณะของปญหาเรื่องการคุมครองผูบริโภค จะตองอาศัยการรวมกลุมและ
        ขอมูลทางวิชาการเพื่อเรียกรองและเสนอความเห็นตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ดังนั้น คสช.โดย สช.

        ควรมีแผนการสนับสนุนใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กับองคกรผูบริโภคดานตางๆ โดยใช
        เครื่องมือ HIA แบบเมื่อมีการรองเรียน และแบบเมื่อมีการดําเนินการไปแลว มาเปนแนวทางการประสาน

        ความรวมมือระหวางองคกรคุมครองผูบริโภคกับหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม/กํากับ
        ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมมีคุณภาพหรือเอาเปรียบผูบริโภค


                         ***********************
                          รายงานผลการศึกษา
            บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ(ฉบับที่ผานประชามติ) กับ การุคมครองสุขภาพประชาชน

                เชื่อมโยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
                     และ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐        ความนํา
              สืบเนื่องจากสถานการณบานเมืองที่มีความขัดแยงทางการเมืองกอใหเกิดปญหาความไมสงบ
        มีการเดินขบวนและชุมชนประทวง จนรัฐบาลไมสามารถปฏบัติหนาที่ไดโดยชอบธรรม เกิดความวุนวาย

        มากมายในสังคม จน “....ในที่สุดคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงจําเปนตองเขายึดและควบคุมอํานาจการ
        ปกครองประเทศเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๗และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

        พุทธศักราช๒๕๕๐สิ้นสุดลงยกเวนความในหมวด๒พระมหากษัตริยโดยไดกําหนดแนวทางการแกปญหาไว
        สามระยะคือระยะเฉพาะหนาเปนการใชอํานาจสกัดการใชกําลังและการนําอาวุธมาใชคุกคามประชาชน
        ยุติความหวาดระแวงและแกปญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองที่สะสมมากวาหกเดือนให

        คลี่คลายลงเพื่อเตรียมเขาสูระยะที่สองซึ่งจะจัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจัดตั้งสภาขึ้นทําหนาที่ในทาง
        นิติบัญญัติและใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ

        ฟนฟูความสงบเรียบรอยความรูรักสามัคคีและความเปนธรรมแกปญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการ
        ปกครองจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวนจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตางๆเพื่อใหมีการปฏิรูปใน
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15