Page 1 - ผลการศึกษารัฐธรรมนูญกับธรรมนูญสุขภาพ
P. 1

ผลการศึกษาเรื่อง

           บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานประชามติการคุมครองสุขภาพประชาชน

              เชื่อมโยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)

                    และ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐                          โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
                   อดีตผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
                   และอดีตผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
                            กันยายน ๒๕๕๙
                         บทสรุปสําหรับผูบริหาร

                           **************
   1   2   3   4   5   6