Page 1 - ISO39LGCR_รายงานประจำปี สช_P001-240_01.pdf
P. 1

ŪŹũŎŹŠ
                                              ĩ
                                            űŹŠťŬŸŎǰ


            øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰó ý ǰģĦĦĩ

            ǰ
            đú×öćêøåćîÿćÖúǰǰĪĨĩ ħĢħ ĨħĪĨ ĦĨ ĥ

            ìĊęðøċÖþćǰ   îó üĉßĆ÷ ēßÙüĉüĆçî îó ĂĞćóú ÝĉîéćüĆçîą îó ìüĊđÖĊ÷øêĉ ïčâ÷ĕóýćúđÝøĉâ

            ïøøèćíĉÖćø  ÿčîĊ÷Ť ÿč×ÿüŠćÜ ĂîčýĆÖéĉĝ ÿčõćóø ðøćÜìĉó÷Ť đîêøîšĂ÷

            ÙèąìĞćÜćî
            îć÷ĂîčýĆÖéĉĝ ÿčõćóø  ðøąíćîÙèąìĞćÜćî  îćÜîĉøßć ĂĆýüíĊøćÖčú

            îćÜÿćüîÜúĆÖþèŤ ÷ĂéöÜÙú     îćÜÿćüèîčê öíčøóÝîŤ
            îćÜÿćüøĆåüøøè đăÜÿĊĀćóĆîíŤ    îćÜÿćüÖøÖîÖ êĆîêøąÖĎú
            îćÜÿćüÿĉøĉÖø đÙšćõĎĕì÷     îćÜÿćüíĆââćõøèŤ ïčâĒÿî
            îćÜÿćü×îĉþåć ĒàŠđĂĊĚ÷ü     îć÷ÿĆèĀÖĉÝ øĆêîÖčú

            îćÜÝčæćöćý ēöāŘ       îćÜÿćüÿĉøąÖćâÝîŤ öēîìĆýîĆîìŤ
            îćÜÿćüĂøüĉîìŤ ïčè÷đÖĊ÷øêĉ     îćÜÿćüðîĆééć ×ćüÿąĂćé
            îćÜÿćüðøćÜìĉó÷Ť đîêøîšĂ÷    îćÜÿćüÖßóø îĉúðŦÖþŤ

            ĂĂÖĒïïýĉúðÖøøö  ĕóēøÝîŤ ßĉîýĉøðøąõć  ēìøýĆóìŤ ġĩ ĢĤĥĤ ĢĦĦĪ
                       đÞúĉöóú óÜýŤđÝêîŤóÜýŤ

            óĉöóŤìĊęǰ       ïøĉþĆì óĉöóŤéĊ ÝĞćÖĆé   ēìøýĆóìŤ ġ ģĥġĢ ĪĥġĢ

            ÝĆéóĉöóŤēé÷            űƑŹŠŸňŎŹŠŋŚŷňŪŪŨňŹŪűſʼnŧŹťƅŲnjŎőŹŜŻ űő
            ßĆĚî Ĥ ĂćÙćøÿč×õćóĒĀŠÜßćêĉ đú×ìĊę ĩĩ ĤĪ êĉüćîîìŤ Ģĥ
            ë êĉüćîîìŤ ê êúćé×üĆâ Ă đöČĂÜ Ý îîìïčøĊ ĢĢġġġ
            ēìøýĆóìŤ  ġ ģĩĤģ Īġġġ ēìøÿćø  ġ ģĩĤģ ĪġġĢ ģ
            XXX OBUJPOBMIFBMUI PS UIǰ

                                                ™¡ˆ” vĢ™’Ö¡v™§q¡–Ÿ Ĝ
   1   2   3   4   5   6