Page 9 - Report61
P. 9

8


                         ส่วนผลงานรูปธรรมที่ผุดขึ้นมาจากกระบวนการ

                      ปฏิบัติงานในภาคสนาม ทั้งแนวหน้า-แนวหลัง ทั้งในระดับ
                      พื้นที่และส่วนกลาง ต่างได้รับการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ
                      โดยสำานักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) และ
                      ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.) จึงช่วยให้การ
                      จัดทำารายงานปีนี้ง่ายขึ้นมาก

                         ในสภาพของระบบงานภายใน สช. ที่มีความพร้อม
                      มากขึ้น ภาคีเครือข่ายมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และ

                      ผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง
                      เมื่อประกอบด้วยอายุขององค์กรที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 จึง
                      กลายเป็นที่มาของคำาว่า “เจริญวัย แข็งแรง” อันเป็นชื่อของ
                      หนังสือรายงานฉบับนี้

                         ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสาธารณะปีที่ 2
                      ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจบ้างตามควรแก่กรณี

                      และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สช. และภาคีเครือข่ายทุกท่าน
                      ที่มีส่วนร่วมปฏิรูปองค์กรและสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า
                      ในรอบปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาส
                      ได้ร่วมเดินทางไกลไปในเส้นทางการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูป
                      สังคมไทยด้วยกันต่อไป
                            พลเดช ปิ่นประทีป
                            เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
                            28 กรกฎาคม 2561
      รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
      นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
      เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14