Page 8 - Report61
P. 8

7               คำานำา                        “เจริญวัย แข็งแรง”

              เมื่อเข้ามารับตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในเงื่อนระยะเวลาทำางาน
            4 ปี ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะจัดทำารายงานส่วนตัวเสนอต่อสาธารณะ ปีละครั้ง เพื่อสื่อสารให้สังคม

            รับรู้รับทราบสถานการณ์ขององค์กรและผลงานการปฏิบัติภารกิจในแต่ละปี
              ด้านหนึ่ง รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของการบันทึกเหตุการณ์ขององค์กร อีกด้านหนึ่ง

            ถือเป็นการสรุปบทเรียนรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริหาร อันน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
            ค้นคว้าอ้างอิงและใช้ในการตรวจสอบหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
              เมื่อสิ้นปีที่ 2 สถานการณ์โดยทั่วไปของ สช. และสภาวะแวดล้อมในการทำางานในองค์กร

            เปลี่ยนไปในทางบวก บทบาทของ สช. ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีองค์ความรู้และ
            ประสบการณ์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม อีกทั้ง สช. ยังมีเครื่องมือ เทคนิคและเครือข่ายทางสังคม
            ที่กว้างขวาง พร้อมที่จะร่วมทำางานกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

              ในขณะเดียวกัน จากการประเมินดัชนีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐ
            ในรอบปี ที่ดำาเนินการโดย ป.ป.ช. พบว่า สช. มีผลการประเมินที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับคุณภาพ
            “สูงมาก” โดยมีคะแนนและการจัดลำาดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคที่เคยมี
            และภาระที่ต้องจัดการตามที่หน่วยตรวจสอบตั้งข้อสังเกต ก็ได้รับการคลี่คลายไปด้วยความเรียบร้อย

            โดยพื้นฐาน
              อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานที่ปรากฏอยู่ในรายงานสาธารณะปีที่ 2 ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่

            สืบต่อมาจากการปฏิรูปวิธีคิดวิธีทำางานและการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบใหม่ ซึ่งได้
            ริเริ่มมาตั้งแต่ช่วง 100 วันแรกของการทำาหน้าที่ของเลขาธิการ ปัจจุบันการปรับตัวของเจ้าหน้าที่
            สช. เพื่อเข้ากับระบบและโครงสร้างการทำางานแบบใหม่ มีแนวโน้มลงตัวมากขึ้น
                                           รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
                                           นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
                                           เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13