Page 7 - Report61
P. 7

6

            ส่วนสถานการณ์ด้านภาพลักษณ์ สช. ที่มีต่อสังคมภายนอก รายงานฯ ได้ชี้ให้เห็นว่า

         ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. มีการทบทวนและปรับปรุงภาพลักษณ์ หรือ Rebranding อย่างน้อย
         ใน 10 ประการ ซึ่งผลจากความพยายามดังกล่าว ทำาให้ สช. สามารถเสริมสร้างตัวตนขององค์กร
         ให้มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและเป็นที่จดจำาของสังคม (Identity) ได้มากขึ้น รวมทั้งยังได้วางตำาแหน่ง
         แห่งที่ขององค์กรท่ามกลางความหลากหลายภายในขบวนขับเคลื่อนใหญ่ของประเทศ (positioning)

         ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้องค์กรสามารถแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะที่มีอยู่
            สำาหรับสถานการณ์ด้านปัจจัยภายในองค์กร รายงานฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
         งบประมาณประจำาปีที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนวิกฤติ และปัญหาโครงสร้างอัตรากำาลัง

         ที่มีอยู่อย่างจำากัด ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรก็กำาลังตกผลึกและเข้าที่เข้าทาง
            ท้ายที่สุด รายงานฯ ได้นำาเสนอแนวคิดและแนวทางที่เป็นจังหวะก้าวของ สช. สำาหรับ

         ปีต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
            1. ประสิทธิภาพสูง ธรรมาภิบาลสูง

            2. เครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรมั่นคง
            3. งานได้ผล คนเป็นสุข

      รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
      นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
      เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12