Page 6 - Report61
P. 6

5              ส่วนผลงานในเชิงคุณภาพ สช. มีผลงานรูปธรรมตามภารกิจหลักขององค์กร (Function)
           ที่นับว่าเป็นงานเด่นอยู่หลายประการ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้นำาเสนอไว้ 10 เรื่อง ได้แก่ 1) งาน
           ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบครบวงจร 2) งานสร้างสรรค์รูปแบบธรรมนูญชุมชน
           ท้องถิ่นและกลุ่มเฉพาะ 3) งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่เวทีระดับโลกและภูมิภาค 4) งานจัดตั้ง

           ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน 5) งานขับเคลื่อนการสื่อสารสังคมเชิงรุก
           6) งานหนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด ขับเคลื่อนสังคมภูมิภาค 7) งานขยายเครือข่าย HIA เชิง
           สร้างสรรค์ 8) งานตอบสนองรัฐบาล บูรณาการภาคีเครือข่าย 9) งานพัฒนาผู้นำา เสริมพลังพลเมือง

           อาสา 10) งานสมัชชาสุขภาพไทย องค์การอนามัยโลกขยายบทเรียน
              นอกจากนั้น รายงานฯ ยังระบุว่า สช. มีผลงานเด่นที่เกิดขึ้นตามเข็มมุ่ง ปี 2561 ขององค์กร
           (Flagship) อีก 10 เรื่อง คือ 1) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2) ธรรมนูญผีมอญ 3) การจัดการ

           อาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ 4) แนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ 5) เว็บไซต์
           รองรับอุปกรณ์พกพา 6) นโยบายอาหารปลอดภัย-มั่นคง แห่งภาคอีสาน 7) ภาวะตายดีและการ
           ดูแลแบบประคับประคอง 8) ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 9) GNHiAP-เครือข่าย
           นโยบายสุขภาพระดับโลก 10) คุณภาพชีวิตในวิถีมุสลิมภาคใต้

              ในด้านผลงานที่สะท้อนสมรรถนะหลักขององค์กร สช. (Core Competency) มีอีก 10
           เรื่อง ได้แก่ 1) นำาทีมวิจัยรางวัลระดับโลก เข้าพบนายกรัฐมนตรี 2) หนุนพลเมืองอาสา ผนึกกำาลัง
           พันธมิตร 3) รวมพลังแสงเลเซอร์ สร้างตำาบลเข้มแข็งทั่วประเทศ 4) ความร่วมมือ สมัชชาสุขภาพ

           ไทย-อิหร่าน 5) ฟังความเห็นแผนปฏิรูปสาธารณสุข 6) ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปภาค
           ประชาชน 7) ยกหมอภูมิปัญญา เป็นผู้มีผลงานเด่นด้านวัฒนธรรม 8) ขับเคลื่อน Blueprint for
           change 9) บุกเบิกงานมหกรรม สานพลังสร้างสุขภาวะ 10) เสริมพลังกองทุนหมู่บ้าน สร้างชุมชน
           เข้มแข็ง-อำาเภอบูรณาการ

              สช. ยังมีผลงานในเชิงนำาพาการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ที่เป็นรูปธรรม
           อีก 10 เรื่อง ได้แก่ 1) สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 2) สร้างต้นแบบธรรมาภิบาล 3) เปลี่ยนผ่านสู่
           สำานักงานยุคดิจิทัล 4) รังสรรค์สมัชชาทางอากาศ 5) บูรณาการ 4PW - ศปจ. - กขป. 6) กระชับ

           ทีม 4ส. 1ก. สร้างเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7) เพิ่มบทบาท อบจ. ใน NHA 8) ขยายพันธมิตร
           ยุทธศาสตร์ 9) บุกเบิกเครือข่ายสถาบันวิชาการ 10) ตั้ง สยส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
           ภาคประชาชน

              สำาหรับในด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินการและสถานการณ์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องในรอบปี
           รายงานฯ ฉบับนี้ได้เสนอมุมมอง ทั้งด้านปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญ
           ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านผลงานขององค์กร อันประกอบด้วยงานตามภารกิจขององค์กร

           งานสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล งานสร้างภาคีเครือข่าย งานเสริมสร้างสมรรถนะ
           องค์กร และการรักษาตัวตนและตำาแหน่งแห่งที่ขององค์กร                                           รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
                                           นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
                                           เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11