Page 1 - Quarry
P. 1

สถานการณ์
                       ผลกระทบต่อชุมชน                   กรณี โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

                    ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
                     ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา
                        จังหวัดหนองบัวล�าภู

                          เรียบเรียงข้อมูลโดย

                            ลมิตา เขตขัน
                           เดชา ค�าเบ้าเมือง
                      กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
   1   2   3   4   5   6