Page 11 - HIA2559_startup
P. 11

ขั้นตอนที่สอง          ง‹าย                     เป‡าหมาย
 ขั้นตอนที่สี่
                                        เป‡าหมาย
 PUBLIC SCOPING           ง‹าย                   ขั้นตอนที่ 4
 PUBLIC REVIEW
                                        ขั้นตอนที่ 2
                                      เพื่อรวมกันพิจารณาความ
 ดวยใจที่เปดกวาง
               รอบดาน เขาใจงาย
 กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รับฟงทุกความเห็น เปดโอกาสใหแตละภาคสวน เสนอขอมูลครบถวน เพื่อรวมกันกำหนดขอบเขต
    ไดแสดงความเห็น
 ทบทวนร‹างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ
                                      ถูกตอง ครบถวนของผล
                                      และประเด็นที่จะทำการ
 รับฟงทุกความเห็น
                 เสนอขอมูลครบถวน
                                       ประเมินผลกระทบ
 ดวยใจที่เปดกวาง เปดโอกาสใหแตละภาคสวน รอบดาน เขาใจงาย      การศึกษาและทางเลือก
      ไดแสดงความเห็น
                                       ในการดำเนินนโยบาย
                                         ดานสุขภาพ
                                       แผนงาน โครงการ
 2    3           ไดŒประเด็นและทางเลือก              หรือกิจกรรม
                ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
                ผลกระทบดŒานสุขภาพ
 2    3            ทำรายงานสรุป
                 เผยแพร‹ต‹อสาธารณะ
 1 จัดเวที           ตัดสินใจเลือก
                 แนวทางการประเมิน
 กำหนดขอบเขตและแนวทาง รายงานสรุป ตŒองประกอบดŒวย
                                           ผล
                 ผลกระทบดŒานสุขภาพ
 การประเมินผลกระทบดŒานสุขภาพ
 จัดเวที ทบทวน(ร‹าง)ผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน                ลัพธ
                                      ผล
 แจŒงกำหนดการ ภายหลังจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ)  ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงาน ลัพธ ไดŒขŒอสรุป
 พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
           เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
                  ทำรายงานสรุป
 และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
 จัดเวทีล‹วงหนŒา และเปดเผยขŒอมูล  ต‹อสาธารณะ ไดรับผลกระทบและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมกัน 5 ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/ ไดŒพ�มพเข�ยว
 อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ
                  และเผยแพร
 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและให อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ‹ การประเมินผลกระทบดŒานสุข
                                      ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่มภาพ
 หรือกิจกรรมนั้นสามารถดำเนินการตอไปได สิ่งสำคัญที่ตองทำคือ
 การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปน
                                      ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
 ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก  ขอเสนอแนะ และใชโอกาสนี้พิจารณาทางเลือกใน ต‹อสาธารณะ ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
 เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
 (1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ  การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
 แจŒงกำหนดการ
   และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  เชื่อมโยงไปสูปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของชุมชน อีกทั้งตอง ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ
                                      กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
   หรือกิจกรรม รวมกัน ถือเปนขั้นตอนที่ทำใหสาธารณะไดมีสวนรวม รายงานสรุป ตองประกอบดวย หรือลายแทงของการประเมินผลกระทบ
 มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นเชื่อมโยง
 จัดเวทีล‹วงหนŒาและเผยแพร‹
                                      ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
 (2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ในการคนหาทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนา ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ ดานสุขภาพที่จะตองดำเนินการใน
 ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้
 (ร‹าง)ผลการศึกษา
 (3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา แตละทางเลือกเปนอยางไร
                                          ขั้นตอนตอไป
   ดานสุขภาพ ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา
 8 12 เอชไอเอ สตารทอัพ!! เอชไอเอ สตารทอัพ!!                   ตั้งหลัก ก‹อนเร��มตŒน 139
                                           ตั้งหลัก ก‹อนเร��มตŒน
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16