Page 10 - HIA2559_startup
P. 10

ขั้นตอนที่สอง                                                    ง‹าย                     เป‡าหมาย
               ขั้นตอนที่สี่
                                                                                                 เป‡าหมาย
              PUBLIC SCOPING                                                      ง‹าย                   ขั้นตอนที่ 4
               PUBLIC REVIEW
                                                                                                 ขั้นตอนที่ 2
                                                                                              เพื่อรวมกันพิจารณาความ
                                                                        รอบดาน เขาใจงาย
                                                 ดวยใจที่เปดกวาง
              กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ                     รับฟงทุกความเห็น  เปดโอกาสใหแตละภาคสวน เสนอขอมูลครบถวน              เพื่อรวมกันกำหนดขอบเขต
                                                             ไดแสดงความเห็น
                                                                                               ถูกตอง ครบถวนของผล
               ทบทวนร‹างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ
                                                                                               และประเด็นที่จะทำการ
                                                  รับฟงทุกความเห็น
                                                                         เสนอขอมูลครบถวน
                                                                                                ประเมินผลกระทบ
                                                  ดวยใจที่เปดกวาง  เปดโอกาสใหแตละภาคสวน รอบดาน เขาใจงาย            การศึกษาและทางเลือก
                                                               ไดแสดงความเห็น
                                                                                               ในการดำเนินนโยบาย
                                                                                                 ดานสุขภาพ
                                                              3
                                                                                                แผนงาน โครงการ
                                             2                3           ไดŒประเด็นและทางเลือก              หรือกิจกรรม
                                                                         ที่จะทำการศึกษาและประเมิน
                                                                         ผลกระทบดŒานสุขภาพ
                                 2                                         ทำรายงานสรุป
                                                                          เผยแพร‹ต‹อสาธารณะ
                   1                    จัดเวที                               ตัดสินใจเลือก
                                                                         แนวทางการประเมิน
                                    กำหนดขอบเขตและแนวทาง                     รายงานสรุป ตŒองประกอบดŒวย
                                                                                                    ผล
                                                                         ผลกระทบดŒานสุขภาพ
                                   การประเมินผลกระทบดŒานสุขภาพ
                               จัดเวที ทบทวน(ร‹าง)ผลการศึกษา                       ความคิดเห็นของประชาชน                     ลัพธ
                                                                                               ผล
             แจŒงกำหนดการ            ภายหลังจากนำเสนอ(ราง)ผลการศึกษา ผูที่(อาจ)               ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงาน          ลัพธ  ไดŒขŒอสรุป
                                พึงระลึกอยูเสมอวา วัตถุประสงคของการจัดเวที คือ เพื่อใหขอมูล
                                                                    เจาของนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
                                                                           ทำรายงานสรุป
                                และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมใชจัดขึ้นเพื่อ
        จัดเวทีล‹วงหนŒา และเปดเผยขŒอมูล  ต‹อสาธารณะ ไดรับผลกระทบและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมกัน      5     ความคิดเห็นและคำชี้แจงของหนวยงานอนุมัติ/         ไดŒพ�มพเข�ยว
                                อธิบายแกตาง หรือสรางความชอบธรรมใหนโยบาย แผนงาน โครงการ
                                                                           และเผยแพร
                               ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลและให                อนุญาต รวมถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ‹       การประเมินผลกระทบดŒานสุข
                                                                                               ประเด็นที่ควรกลับไปศึกษาเพิ่มภาพ
                                หรือกิจกรรมนั้นสามารถดำเนินการตอไปได สิ่งสำคัญที่ตองทำคือ
                                                                                               ทางเลือกในการตัดสินใจดำเนิน
                                การทำความเขาใจถึงขอหวงกังวลของชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปน
          ขอมูลที่ควรนำมาเปดเผย ไดแก      ขอเสนอแนะ และใชโอกาสนี้พิจารณาทางเลือกใน                       ต‹อสาธารณะ               ซึ่งก็คือขอบเขต ประเด็น และแนวทาง
                                เครื่องสะทอนถึงสิ่งที่ชุมชน/สังคมใหคุณคาหรือความสำคัญและ
          (1) ความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ  การดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม                                       นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
            แจŒงกำหนดการ
             และแนวทางในการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ  เชื่อมโยงไปสูปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของชุมชน อีกทั้งตอง                             ที่จะทำการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศ
                                                                                               กิจกรรม วามีทางเลือกใดบาง และ
             หรือกิจกรรม             รวมกัน ถือเปนขั้นตอนที่ทำใหสาธารณะไดมีสวนรวม         รายงานสรุป ตองประกอบดวย                 หรือลายแทงของการประเมินผลกระทบ
                                มองใหเห็นวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นเชื่อมโยง
                                                                                               ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจใน
            จัดเวทีล‹วงหนŒาและเผยแพร‹
          (2) ปจจัยทางสังคมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ในการคนหาทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนา         ความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ        ดานสุขภาพที่จะตองดำเนินการใน
                                ตอปจจัยกำหนดสุขภาพอยางไร เมื่อเขาใจและมองเห็นสิ่งเหลานี้
              (ร‹าง)ผลการศึกษา
                                                                                                   ขั้นตอนตอไป
          (3) รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ                                                              แตละทางเลือกเปนอยางไร
            ดานสุขภาพ               จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตและประเด็นที่ควรทำการศึกษา         ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่จะศึกษา
     8 12 เอชไอเอ สตารทอัพ!! เอชไอเอ สตารทอัพ!!                                                                        ตั้งหลัก ก‹อนเร��มตŒน 139
                                                                                                   ตั้งหลัก ก‹อนเร��มตŒน
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15