Page 1 - B12
P. 1

การดูแลแบบประคับประคอง : ทางเลือกที่ดีกว่าการุณยฆาต


                                        ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
                                                   1
                                                   2
                                         นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

             หลายท่านคงได้อ่านข่าว คุณกอล์ฟ หนุ่มไทยป่วยเป็นมะเร็งในสมอง ผ่าต้ดสามครั้งแล้ว

                                                  3
          ก าลังจะต้องผ่าตัดครั้งที่สี่ ตัดสินใจไปท าการุณยฆาต ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562
          บางท่านอ่านแล้วเห็นใจผู้ป่วยคนนี้ และเห็นด้วยกับการุณยฆาต หากกรณีเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถ

          รักษาให้หายขาดได้ นับเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ หลาย

          คนเริ่มคิดว่า เหตุใดเราจึงไม่อนุญาต ให้ท าการุณยฆาตในสังคมไทยได้บ้าง?
             แม้ดูเผินๆ การุณยฆาตน่าจะเป็นทางออกที่ดี แต่การุณยฆาตมิใช่ทางออกที่สังคมโลก

          สนับสนุน การุณยฆาตเป็นการฆาตกรรมชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งที่วงการแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับไม่ได้

          ผิดหลักจริยธรรมข้อแรกๆ ของแพทย์ ที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยฮิปโปเครตีส กล่าวคือ

          แพทย์จักไม่ใช้วิชาความรู้ในการท าร้ายผู้คน เพราะว่า หากวงการแพทย์ให้การยอมรับเรื่องการฆ่า
          คนได้ ย่อมท าให้เสื่อมเสียต่อวงการแพทย์ ขาดความไว้วางใจจากผู้รับการบริบาลทั้งหลาย จนเป็น

          เหตุให้เกิดความระแวงว่า แพทย์อาจใช้ความรู้ในทางที่ผิด

             การฆาตกรรมหรือแม้จะเป็นการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะท าการโดยแพทย์หรือแพทย์ให้ความ
          ช่วยเหลือทางอ้อมก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมใดๆ แม้ความเจ็บป่วยก็ไม่สมควรน ามาเป็น

          ข้ออ้างในการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย หรือแม้การจะอนุญาตให้ท าได้ สังคมพุทธมักถึอว่าความ

          เจ็บป่วยที่ท าให้ทุกข์ทรมานรักษาไม่ได้นั้น มีเหตุปัจจัยมาจากอดีต ถือเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่ง

          การบ าบัดด้วยการุณยฆาตถือเป็นการก่อกรรมหนักชนิดหนึ่ง ไม่ต่างจากการฆ่าผู้อื่นให้ตาย ชาว
          พุทธส่วนใหญ่จึงยอมรับผลของกรรมแต่โดยดี

             การุณยฆาต เป็นทางออกที่ง่ายเกินไปส าหรับคนป่วย สวนทางกับพัฒนาการของวงการ

          แพทย์ ซึ่งได้พัฒนาวิธีบ าบัดโรคได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าในหลายกรณี การบ าบัดโรคนั้นเองกลับ
          ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับคุณกอล์ฟในกรณีศึกษานี้ และในทางกลับกัน

          การแพทย์แผนปัจจุบัน ก็มีวิธีบ าบัดความทุกข์ทรมานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโรค

          ที่รักษายาก หรือรักษาไม่หาย ยุคนี้เราสามารถท าให้ผู้ป่วยที่มะเร็งลุกลามกระจายไปทั่วตัว และปวด
          อย่างทุกขเวทนามากเสียจนอยากตาย ให้หายปวดได้เป็นปลิดทิ้ง และสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่

          เช่นเดียวกับคนที่ไม่ป่วย เราพบว่า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง แต่ไม่ทุกข์ทรมานจากความปวดหรือ
          1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          2 ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
          3 https://www.facebook.com/notes/vis-arshanakh/ชีวิตแสนซวยกับเนื้องอกในสมอง/1158425800858376/
   1   2   3