ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดโครงสร้างองค์กร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 1)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรของสำนักงานปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ของ สช. พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย ของ สช. พ.ศ. 2563

ประกาศนโยบายส่งเสริมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563